Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Update parkeren

September 2014

Op donderdag 25 september was het druk tijdens de Raadscommissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Op de agenda stond het voornemen van het College van B&W om in de ‘schilwijken’, de wijken rond het centrum, betaald parkeren in te voeren. Parkeren houdt de gemoederen flink bezig. Er waren 18 ‘insprekers’ (burgers die het woord voeren) uit diverse wijken in Leiden. Ook de Wijkvereniging heeft ingesproken. Onze inspreeknotitie vindt u hier.

 

De Wijkvereniging heeft opnieuw en net als de afgelopen jaren betoogd dat uitbreiding van de Blauwe Zone tot aan natuurlijke grenzen de voorkeur heeft boven de invoering van betaald parkeren. Het nieuwe college van D66, SP, VVD en PvdA heeft echter in zijn Beleidsakkoord van 17 april 2014 afgesproken dat betaald parkeren in de schilwijken zal worden ingevoerd. En deze coalitie heeft 27 van de 39 zetels in de Gemeenteraad. Daarom hebben we evenals vele andere insprekers, ook aandacht gevraagd voor knelpunten bij de invoering van betaald parkeren en onder andere gepleit voor een gunstiger bezoekersregeling en een goede regeling voor mantelzorgers.

Op 9 oktober 2014 heeft de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid verder gesproken over de plannen. Er tekende zich toen al een grote meerderheid af voor de invoering van betaald parkeren in de schilwijken waartoe ook onze wijk behoort. Wel werd aandacht gevraagd voor tal van onderwerpen die tijdens de informatieavonden in de stad en door de ‘insprekers’ naar voren waren gebracht, ook aandachtspunten die wij als Wijkvereniging hadden gepresenteerd.

 

Dit heeft geleid tot in totaal 14 moties ten aanzien van de originele plannen van het College en de wijzigingen die het College al in een brief van 30 september 2014 had voorgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2014 heeft de Raad het totaalplan voor de invoering van betaald parkeren met grote meerderheid goedgekeurd. Alleen Leefbaar Leiden en het CDA waren tegen. De 14 ingediende moties zijn uitgebreid besproken en bijna allemaal hebben ze de eindstreep gehaald. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 

 • Er komt tijdens deze collegeperiode geen tariefsverhoging (het blijft dus EUR 12,50 per kwartaal).
 • Er wordt gekeken naar een speciale regeling voor verenigingen.
 • Bij de aanbesteding zal zo mogelijk ook aandacht worden besteed aan het uiterlijk van de betaalpalen.
 • Er wordt nader onderzoek gedaan naar de tijdsvensters die voor het betaald parkeren zullen gelden.
 • Er komt één parkeerzone buiten het centrum, in plaats van drie zoals in de oorspronkelijke plannen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een bewoner van onze wijk met zijn vergunning overal in de ‘schilwijken’ kan parkeren.
 • Er wordt nader gekeken naar de werknemersvergunning.
 • Op plaatsen met zogenaamde ‘bovenwijkse functies’ wordt onderzocht of kort parkeren kan worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld gedurende drie uur voor EUR 0,10 per uur te parkeren.
 • Er komt een fonds dat aan particulieren een bijdrage kan verstrekken om eigen parkeerterreinen af te schermen.
 • Er wordt nader onderzoek gedaan naar een regeling voor de minima.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar een goedkopere bezoekerspas (in de oorspronkelijke plannen was dat EUR 2,00 per 4 uur).
 • De vergunning voor mantelzorgers zal EUR 50,00 per jaar bedragen, in plaats van EUR 84,75 per kwartaal.
 • Over twee jaar wordt bekeken of door geringere parkeerdruk er meer ruimte kan komen voor spelen en groen.


Deze plannen worden uitgewerkt door het College en in december 2014 aan de Gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Wij zullen de plannen nauwgezet volgen en daar waar mogelijk bijsturen.

Via deze website houden wij u tussentijds op de hoogte.