Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Update nieuwbouw Oppenheimstraat

Gemeente wil bouwplan ongewijzigd doorzetten

 

In alle edities van de wijkkrant van het afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen rond het bouwplan Oppenheimstraat 2e fase en de aanhoudende inspanningen van omwonenden en de wijkvereniging om dit bouwplan op onderdelen aan te laten passen tot meer reële proporties.

 

In februari dit jaar kwam uit het grote verkiezingsdebat in onze wijk naar voren dat ook vrijwel alle politieke fracties in de leidse gemeenteraad het plan wilden terugsturen naar de tekentafel. Deze uitspraken werden tijdens het debat gedaan door de aanwezige fractievoorzitters en –vertegenwoordigers. Bij het debat waren ook 3 van de huidige wethouders aanwezig (Roos van Gelderen, Robert Strijk en Paul Laudy). Kortom : een heldere en niet mis te verstane boodschap, die nu - een klein jaar na de verkiezingen - echter lijkt te zijn vergeten.

 

Dit najaar hebben omwonenden en wijkvereniging op uitnodiging van de nieuwe projectwethouder (Roos van Gelderen) een aantal keren met het gemeentelijk projectteam gesproken over het bouwplan. Daarbij kwam al direct naar voren dat de wethouder het plan ongewijzigd wil doorzetten omdat het “om belangrijke functies “ gaat. De eerdere toezegging van de gemeenteraadsfracties dat het plan terug zou gaan naar de tekentafel werd door de wethouder afgedaan als “verkiezingsretoriek”. Omwonenden en wijkvereniging “mogen nog wel meedenken over de inrichting van de buitenruimte” rond het project.

 

Het mag duidelijk zijn dat we ons hier als wijkvereniging niet bij neer leggen.  Vanaf het begin hebben we aangegeven dat het ambitieniveau van de gemeente t.a.v. het bouwplan Oppenheimstraat 2e fase (te) hoog is. In de brief van de wijkvereniging aan de gemeente van 10 oktober 2013 wordt voorgesteld om één of twee functies op andere locaties te huisvesten. Dit komt de kwaliteit van het plan ten goede en voorkomt tal van overschrijdingen m.b.t. het bestemmingsplan.

 

Er is inmiddels – vooral ook door de inspanning van een grote groep betrokken omwonenden uit de Oppenheimstraat, Meijerskade, van Vollenhovekade, Moddermanstraat en Burggravenlaan - een uitgebreid en objectief dossier over dit bouwplan beschikbaar. Hierin zijn  de vele en forse afwijkingen van het bestemmingsplan die dit project met zich mee brengt beschreven en zijn met name  ook  de verwachte negatieve consequenties van het bouwplan voor verkeersveiligheid, groen en leefbaarheid in de wijk in kaart gebracht. Wanneer de gemeente de plannen ongewijzigd laat en over gaat tot publicatie van de (WABO) vergunningaanvraag biedt dit dossier voor omwonenden en wijkvereniging een stevig houvast om tot het indienen van bezwaar (zienswijzen) over te gaan.

 

Het bouwplan in het kort

Het bouwplan aan de Oppenheimstraat moet ruimte bieden aan een stapeling van maatschappelijke functies. Kinderopvang, een extra gymzaal, BSO, peuterspeelzaal, 27 zorgappartementen en een activiteitencentrum. Om deze veelheid aan functies onder te brengen in het nieuwe gebouw is het nodig om grenzen, die het bestemmingsplan Zuidelijke Schil voorschrijft,  op tal van punten te overschrijden. Dit is niet acceptabel en het gebouw wordt hierdoor te omvangrijk, was de eensluidende conclusie die alle omwonenden bij de eerste presentatie van het ontwerp in april 2013 trokken en die later ook door ook alle politici tijdens het verkiezingsdebat werd onderschreven. De afgelopen periode is er echter – volledig in tegenspraak met deze reacties-  een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd waarbij zelfs nog een fors bouwvolume en extra raampartijen in de linkerzijgevel zijn toegevoegd.

 

Andere belangrijke bezwaren die door bewoners en de wijkvereniging zijn geuit tegen het plan betreffen niet alleen het gebouw zelf maar vooral ook het verdwijnen van het groene karakter en bedreiging van de leefbaarheid / verkeersveiligheid in onze wijk . Ca. 15 bomen zouden voor het nieuwbouwplan moeten worden gekapt en parkeerplaatsen en rijroutes worden aangelegd binnen de als “Tuin” bestemde gronden aan de Oppenheimstraat- en Burggravenlaanzijde. Een ander groot punt van zorg is het extra verkeer en de gevaarlijk kruisende verkeersstromen (tussen voetgangers, fietsers en auto’s) die in en rond de Oppenheimstraat ontstaan als gevolg van de vele nieuwe functies. Het is een feit dat dat de verschillende onderdelen van het plan (zorg, BSO en gymzaal) weer extra verkeer aan zullen trekken, terwijl de Oppenheimstraat bij het in- en uitgaan van de Josephschool (en ook buiten de schooltijden door het verkeer dat de sportverenigingen aantrekken) , nu al overbelast is.

 

De ‘definitieve’ versie van het ontwerp en de meest recente informatie met betrekking tot de (voorbereiding van) de WABO-vergunning aan vraag  is  in detail te bekijken op de gemeentesite. U kunt deze raadplegen via de de website van de gemeente. Daarbij dient u in het vergunningen-invulschema het volgende te selecteren: Kies jaar: 2013; Kies maand: Alle; Kenmerk/zoekwoord: Oppenheimstraat  4. Hierna kunt u op Zoek drukken en dan zal op het kaartje onder het vergunningen-invulschema een ballontje te zien zijn. Als u op dit ballontje drukt komt u bij de gepubliceerde aanvraag (in totaal ca. 70 documenten) terecht.

 

Proef fietsparkeren Josephschool

Op verzoek van de gemeente heeft de Josephschool begin december een week lang een proef gehouden rond het ‘fietsparkeren”. Dit om te beoordelen of de ca. 250 fietsen (zie foto) die door de kinderen nu nog dagelijks voor het “oude” gebouw aan de Oppenheimstraat worden geparkeerd (waar na de nieuwbouw geen ruimte meer is), kunnen worden gestald in de stroken aan de zij- en achterkant van de Josephschool (grenzend aan de Van Vollenhovekade en Meijerskade). De uitkomst van deze proef was bij het ter perse gaan van deze wijkkrant nog niet bekend, maar zeker is dat er ook bij het team van leerkrachten van de Josephschool zorgen leven over de effecten van dit bouwplan voor de (verkeers)veiligheid en leefbaarheid rond de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie

Omdat de precieze publicatiedatum van de formele ontwerp WABO-vergunning door de gemeente nog niet bekend is  raden we u aan om voor de actuele stand van zaken rond dit project regelmatig deze website te raadplegen.